jewish-images-big-picture

מאגר ענק של תמונות יהודיות מדהימות

כתבות יהודיות

ירושלמי- החובה להיות שותף בבעיות של הציבורלא מספיקים החוקים...ראשית חכמה הצבת המטרההחלטת הפרקליטות- מקוממת